بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

 • جاجرمی، محمود [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • جان نثاری، محبوبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستم بهره وری دانشگاه شهید مالک اشتر اصفهان
 • جباری، نگین [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان،ایران
 • جعفری، پریسا [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
 • جعفری، پریوش [1] استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 • جعفری، پریوش [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • جعفری، پریوش [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری، پریوش [1] مدیر گروه و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • جعفری، پریوش [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری، پریوش [1] عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری، پریوش [1] دانشیار گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • جعفری، پریوش [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • جعفری، پریوش [1] گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جعفری، سکینه [1] دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه سمنان
 • جعفری کرفستانی، زهرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
 • جمالی، اختر [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جمال زاده، محمد [1] دکترای برنامه ریزی درسی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • جمالزلده، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • جمشیدی نوید، بابک [1] استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • جناآبادی، حسین [1] دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • جهانیان، رمضان [1] استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهانیا ن، رمضان [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • جهانگیرفرد، مجید [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران
 • جوادی پور، محمد [1] عضو هیات علمی پژو هشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات فناوری
 • جوادی پور، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • جواهری، مریم [1] گروه فناوری اطلاعات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جورابلو، مسعود [1] مربی و عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • جوکار، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران

چ

 • چرابین، مسلم [1] عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدنیشابور ، نیشابور ، ایران
 • چرابین، مسلم [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • چرابین، مسلم [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
 • چرایین، مسلم [1] استادیار گروه علوم تربیتی واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور ، ایران
 • چناری، علیرضا [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • چوپانی، حیدر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

ح

خ

 • خالصی، کیوان [1] دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • خالق خواه، علی [2] گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خالقی نزاد، سید علی [1] دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • خان زاده، قاسم [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
 • خبازی، عزت [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • خدابخش، محمدرضا [1] دکترای روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • خدابنده، سعید [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
 • خدابنده، ناهید [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • خدیوی، محمود [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
 • خراسانی، ریحانه [1] مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 • خزایی، کامیان [1] استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، چالوس ، ایران
 • خسروی، علی اکبر [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • خسروی، محسن [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • خسروی بابادی، علی اکبر [1] دانشیار گروه علوم تربیتی واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خشکاب، شهر بانو [1] دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 • خضری، فریدون [1] دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خلیجیان، صدف [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی
 • خلخالی، علی [1] استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
 • خلیلی، داوود [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه ارومیه
 • خوب چهره، محمد [1] دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور. ایران
 • خورشیدی، سهیلا [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران ایران
 • خورشیدی، عباس [1] استاد گروه علوم تربیتی واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
 • خوزین، علی [1] استادیار، گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضامنی، فرشید [1] دکترای مدیریت آموزشیاستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • ضامنی، فرشیده [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
 • ضامنی، فرشیده [1] دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

ط

 • طالب زاده، سمیه [1] دانش آموخته ی گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران
 • طالب زاده، فاطمه [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • طاهری، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، فاطمه [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • طاهری زاده، زینب [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • طباطبایی، بهار [1] کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و فارغ التحصیل واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • طباطبایی، سید محمود [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • طبری، مجتبی [1] گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران، قائمشهر.
 • طوسی، علی رضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران

ع

غ

 • غریب زاده، رامین [2] مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • غزنوی، محمدرضا [1] فوق لیسانس ئتکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 • غضبان‌زاده، رضیه [1] دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • غفاری، خلیل [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
 • غفاری، خلیل [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • غفاری، خلیل [1] استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز ایران
 • غفاری، خلیل [1] استادیار گروه علوم تربیتی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد گرمسار، گرمسار، ایران
 • غفاری، خلیل [1] استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
 • غفاری، خلیل [1] استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین. خمین. ایران
 • غفاری، محمد [1] استادیار، گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
 • غفوریان، هما [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
 • غلامی، فاطمه [1] مدرس و کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • غلامی، یونس [1] کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی مسئول دفتر مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • غلام زاده، حجت [1] دانشجوی کارزشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
 • غلامی نوقاب، محمدحسین [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان، ایران

ف

 • فائض، علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
 • فتاحی، محمد [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی
 • فتاحی فر، فاطمه [1] دانشگاه تهران
 • فدوی، محبوبه‌السادات [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • فدوی، محبوبه سادات [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران
 • فرج الله حسینی، سید جمال [1] دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • فرج الله حسینی، سید جمال [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • فرح گل، سارا [1] کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی
 • فرخی، نورعلی [1] دانشیار، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • فرید، ابوالفضل [1] استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
 • فرزان، فروغ [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • فرزانه، محمد [2] کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران
 • فیضی، ایوب [2] کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
 • فیضی، ایوب [1] کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ، دانشگاه شهید مدنی آزربایجان
 • فیضی، طاهره [1] گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران
 • فیضی، مهدی [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • فقیهی، علیرضا [1] دانشگاه آزاد اراک
 • فکری، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
 • فلاح، وحید [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • فلاح، وحید [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • فلاح، وحید [2] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران
 • فلامرزی، آمنه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • فولادی، احمد [1] دانشجوی دکتری، گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • فولادی، اسما [1] دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران مدرس، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران
 • فولادوند، خدیجه [1] دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • فولادوند، مریم [1] دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی ، دانشگاه واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

ق

 • قادری، مصطفی [1] دانشیار، گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • قارلقی، سجاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
 • قاسمی، بهزاد [1] کارشناس ارشد
 • قاسمی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • قاسمی زرگر، نفیسه [1] کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم تحقیقات
 • قبادی، مجید [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • قجاوند، غلامرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • قدیری، ندا [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران.
 • قدس، محمد علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • قدوسی نزاد، آیت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ayatghodoosi@gmail.com
 • قربانی، علیرضا [1] گروه مدیریت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • قربانی، محمود [1] دانشیار گروه مدیریت واحد مشهد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ایران
 • قرونه، داود [1] 2- دکترای مدیریت آموزش عالی و استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • قلاوندی، حسن [1] عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
 • قلاوندی، حسن [1] دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ارومیه، ایران
 • قلاوندی، حسن [1] استاد یار دانشگاه ارومیه
 • قلی پور، زهره [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • قلی پور، مریم [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد بجنورد دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد ایران
 • قلتاش، عیاس [1] گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران.
 • قلتاش، عباس [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت گروه علوم تربیتی مرودشت ایران
 • قلتاش، عباس [1] - استادیار گروه علوم تربیتی ، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ،مرودشت ،ایران
 • قلتاش، عباس [1] دانشیار، گروه برنامه‌ریزی درسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • قلتاش، عباس [1] دانشیار برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
 • قلی زاده، آذر [1] دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
 • قلی‌زاده، آذر [1] دانشیار، گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • قلنجی تبریزی، نیر [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • قمری، محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
 • قنبری، سیروس [1] 1- استادیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • قنبری، سیروس [1] استاد یار دانشگاه بوعلی همدان
 • قنبری، سیروس [4] مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی
 • قنبری، مهرداد [1] استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • قورچیان، نادرقلی [1] استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • قورچیان، نادرقلی [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • قورچیان، نادرقلی [1] استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قورچیان، نادر قلی [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • قورچیان، نادر قلی [1] استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قورچیان، نادر قلی [1] استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی واحد علوم وتحقیقات
 • قورچیان، نادر قلی [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقبقات تهران
 • قورچیان، نادر قلی [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • قورچیان، نادر قلی [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی