دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 48، شهریور 1398، صفحه 9-303 

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگویی جهت تلطیف روابط قدرت در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 9-26

شادمان اکبری؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مجتبی شاهنوشی


3. طراحی و تبیین مدل رهبری توزیعی درنظام آموزش عالی ( مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 43-67

هادی ترشیزی فاروجی؛ مهدی زیرک؛ حسین مومنی مهمویی؛ علی حسین زاده


5. شناسایی و اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های آموزش و پرورش استاندارد

صفحه 87-110

محمد خوب چهره؛ احمد اکبری؛ هادی پورشافعی؛ مسلم چرابین


9. بررسی مولفه‌های موثر بر رشد حرفه‌ای معلمان

صفحه 167-181

محمدحسین غلامی نوقاب؛ هادی پورشافعی؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی


10. مدل سنجش نیازهای فرهنگی دانشجویان

صفحه 183-198

غلامرضا قجاوند؛ علی رشیدپور؛ آذر قلی‌زاده؛ رضا ابراهیم‌زاده دستجردی


16. شناسایی مولفه‌های امنیت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه مدلی جهت ارتقای آن

صفحه 285-303

ابراهیم نظری؛ بدری شاه‌طالبی حسین‌آبادی؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی