دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تابستان 1399، صفحه 1-171 
7. طراحی الگوی شهرداری کارآفرین با محوریت آموزش گردشگری و نقش میانجی سرمایه اجتماعی

صفحه 131-147

محمد ابراهیم جرجانی؛ مجید اشرفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ محمود رضا چراغعلی