دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، پاییز 1399، صفحه 1-174 
3. شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 43-61

امید آراد؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پورظهیر


6. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی