دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 56، تابستان 1400، صفحه 1-183 
4. تاثیر برنامه درسی تلفیقی بر یادگیری درس علوم تجربی و مهارت تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی

صفحه 73-96

فاطمه طلوعی خیبری؛ علی فهیمی نژاد؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ باقر مرسل


6. طراحی مدل سلسله مراتبی شایستگی مدیران با رویکرد مدارس کارآفرینانه

صفحه 121-141

مرضیه جامعی؛ یداله مهرعلی زاده؛ نصراله قشقایی زاده؛ محمد حسین پور


7. طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش سواد رسانه ای در دوره متوسطه با رویکرد کیفی

صفحه 143-161

شهربانو الفته؛ محمدرضا سرمدی؛ مژگان محمدی نائینی؛ مهناز جلالوندی