دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، پاییز 1396 
4. فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 69-86

رامین غریب زاده؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه