دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 40، تابستان 1396 
1. ارزشیابی برنامه درسی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیرازبر اساس رویکرد آموزش مادام العمر

صفحه 9-27

سیروس حدادنیا؛ مهدی محمدی؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ قاسم سلیمی


6. ارائه مدلی برای توسعه مشارکت عضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 109-127

حمید والایی شریف؛ علی تقی پور ظهیر؛ افسانه زمانی مقدم؛ حمیده رشادت جو


7. شناسایی دستا وردهای مطلوب برنامه درسی پنهان از منظر شایستگی های دانشجو - معلمان

صفحه 129-147

اکبر هدایتی؛ علی اکبر سرباز حسینی؛ مصطفی هدایتی؛ احمد رضایی