دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، دی 1394 
3. فراتحلیل رابطه تفکر انتقادی با شاخص‌های پیشرفت تحصیلی

صفحه 43-62

سالار عبدالملکی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


7. تاثیر روش تدریس جیگساو در پیشرفت تحصیلی و یادداری

صفحه 111-126

اکبر هدایتی؛ احمد رضایی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مصطفی هدایتی