دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1394 
1. روش شناسی پژوهش های حوزه ی مدیریت آموزشی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور

صفحه 9-26

زهرا جعفری کرفستانی؛ راضیه یوسف بروجردی؛ احمد رضا نصر اصفهانی