دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1392 
6. اثر بخشی الگوی تدریس مبتنی بر پرورش خلاقیت ریاضی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر

صفحه 139-154

عفت السادات مهدی زاده؛ فریبا کیانی؛ محمدرضا خدابخش؛ خدیجه فولادوند؛ صادق حاجی زاده نداف