دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1392 
8. بررسی رابطه بین هوش معنوی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و استثنایی

صفحه 133-150

علی یزد خواستی؛ حمید رحیمی؛ هاجر حسن آقایی