دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، تیر 1392، صفحه 9-144 
7. تجزیه و تحلیل SWOT برنامه‌های همکاری علمی بین‌المللی در آموزش عالی ایران

صفحه 107-129

هدی السادات محسنی؛ حمید رضا آراسته؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری