دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1393 
6. رابطه سبک های رهبری مدیران با رفتار شهروند سازمانی معلمان در مدارس متوسطه

صفحه 101-110

عباس قلتاش؛ مسلم صالحی؛ فاطمه زارعی؛ صدیقه محمد جانی؛ زینب سلطان صدوقی