دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 27، فروردین 1393، صفحه 9-168 

مقاله پژوهشی

1. رابطه مدیریت مشارکتی با روحیه و عزت نفس سازمانی مدیران و معلمان مدارس شهر زاهدان

صفحه 9-23

27

ناصر ناستی زایی؛ خدایار ابیلی؛ ابوالقاسم نادری؛ بدرالدین اورعی یزدانی


3. بررسی ارتباط بین رهبری اثر بخش با تعالی سازمانی بر اساس مدل تعالی EFQM

صفحه 45-58

عزت الله بالویی جامخانه؛ مسعود یعقوب پور؛ مهدی عزتی