دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 9-159