دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1389 
3. بررسی نقش (ICT) بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

صفحه 81-97

حسین دائی زاده؛ بابک حسین زاده؛ محمدرضا غزنوی