دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1391 
1. تأثیرآموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مدارس آموزش و پرورش

صفحه 9-18

مهناز اسیوند؛ محمد حسین پور؛ علی کنگرانی فراهانی