دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1390 
3. تاثیر مولفه های آموزش و پرورش در شکل گیری هویت ملی دانش آموزان

صفحه 51-66

مرضیه رضایی کلانتری؛ رمضان حسن زاده؛ سید محسن موسوی جعفر کلایی