دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1390 
3. مهارت های شهروندی مورد نیاز دانش آموزان در برنامه درسی دوره راهنمایی تحصیلی

صفحه 45-65

علی حسینی مهر؛ مریم سیف نراقی؛ عزت الله نادری؛ علی شریعتمداری