دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1388 
3. بررسی رابطه ویژگی های ارتباطات اثر بخش معلم -دانش آموز با یادگیری ریاضی

صفحه 51-67

احمد شاهورانی؛ غلامرضا تلخ آبی علیشاه؛ علیرضا تلخ آبی علیشاه


8. ارائه یک چهارچوب مفهومی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه

صفحه 145-161

مرتضی موسی خانی؛ داود حق خواه؛ رقیه حسن زاده