دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1397، صفحه 9-127 (بهار ۱۳۹۷) 
8. ارائه مدلی برای یادگیری از اشتباه‌ها در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی)

صفحه 115-127

فریبا عزیززاده؛ حمیدرضا بهرامی؛ علی شیروانی؛ مهدی نفر