دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 45، آذر 1397، صفحه 9-295 

مقاله پژوهشی

5. مدل‌یابی چابک‌سازی منابع انسانی بر اساس رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد (مطالعه موردی)

صفحه 87-108

ناهید خدابنده؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی؛ علی منصوری


11. شناسایی مولفه‌های سرمایه اخلاقی سازمان‌ها (مطالعه موردی)

صفحه 209-223

مصطفی قاسمی؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ علیرضا مرادی


12. طراحی الگو و اعتباربخشی بالندگی سازمانی

صفحه 225-241

حسن کاظمی کیا؛ امینه احمدی؛ قدسی احقر