دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1387 
1. بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه کرمان

صفحه 43-60

سعید رجایی پور؛ پیمان یارمحمدزاده؛ فاطمه زین الدینی میمند؛ عباس زید آبادی