اهداف و چشم انداز

فصلنامه «رهبری و مدیریت آموزشی» دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار باهدف نشر نظریه ها، رویکردها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی، مقالات علمی- پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته را منتشر می کند. از اساتید، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان برای ارسال مقالات دعوت می شود.