فرایند پذیرش مقالات

کلیه مقالات در فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی توسط سردبیر مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که مقاله از حداقل شرایط لازم برخوردار باشد جهت داوری به متخصصین صاحب صلاحیت در حوزه مربوطه ارجاع می گردد. داوری در این نشریه از نوع دو سو کور (Double Blind) می باشد. در صورت عدم برخورداری از شرایط لازم در ارزیابی اولیه، نتیجه ظرف مدت 20 روز به نویسنده  مقاله اعلام می گردد و در صورت تایید اولیه، نتیجه داوری نهایی ظرف مدت 90 روز کاری اعلام می گردد.