امتیاز مجله

امتیاز مجله

 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ازجمله مجلات علمی دارای امتیاز مورد تایید وزارت علوم می باشد.