نویسنده = نادر قلی قورچیان
تعداد مقالات: 6
1. تعیین شایستگی‌های مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه با تکنیک دلفی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 159-172

مه لقا کریمی کما؛ محمد صاحب الزمانی؛ نادر قلی قورچیان


2. تجزیه و تحلیل SWOT برنامه‌های همکاری علمی بین‌المللی در آموزش عالی ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 107-129

هدی السادات محسنی؛ حمید رضا آراسته؛ نادر قلی قورچیان؛ پریوش جعفری


4. بررسی وضعیت بهسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی منطقه 8

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-114

نادر قلی قورچیان؛ مصطفی اجتهادی؛ پریوش جعفری؛ حمید شفیع زاده


5. ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه پژوهشی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 69-83

زهره شکیبایی؛ نادر قلی قورچیان؛ علی خلخالی


6. شناسایی عوامل موثر بر توسعه تعاونی های دانش آموختگان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 143-170

محمد عباسی؛ نادر قلی قورچیان