کلیدواژه‌ها = گروه‌های آموزشی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 249-266

مریم نادرزاده گوارشگی؛ مریم نادرزاده گوارشگی


2. برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1398، صفحه 261-273

محمدرضا میش‌مست؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ احمد زنده‌دل