دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی (کیفی)

1. ابعاد و مؤلفه های توسعه حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی : رویکردی پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1400

عصمت الزامی؛ عباس عباسپور؛ علی خورسندی طاسکوه؛ جواد پورکریمی؛ حمید رحیمیان


مقاله پژوهشی

2. شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های مدارس یاد گیرنده - یاد دهنده در آموزش و پرورش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

تهمینه شهسواری؛ محبوبه سلیمان پورعمران؛ مریم حافظیان


علمی - پژوهشی (آمیخته)

3. مؤلفه‌های مؤثر بر خودشیفتگی مدیران دانشگاه پیام نور با تأکید بر حالت نظارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1400

آناهیتا فهیم طالبی؛ دکتر سید رسول آقاداوودجلفایی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ مریم قربانی


علمی - پژوهشی (کیفی)

4. تجارب زیسته اعضای هیأت علمی دانشگاه از توسعه حرفه ای مبتنی بر مهارت های نرم آموزشی(ارائه الگو)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

علیرضا قاسمی زاد؛ ندا کرمی نژاد؛ حمیدرضا معتمد


علمی - پژوهشی (کمی)

5. بررسی رابطه توسعه استعداد معلمان با اثربخشی مدارس متوسطه استان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

زهرا هلالیان مطلق؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ بیژن عبدالهی