پیش‌بینی نوآوری سازمانی در دانشگاه‌ها از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار

2 گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نوآوری سازمانی در دانشگاه‌های شهر سمنان از طریق استقرار مدیریت کیفیت جامع است. پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی ازنوع همبستگی و مبتنی بر معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری 550 نفر که شامل کلیه کارکنان دانشگاه دولتی سمنان، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد بود و با استفاده از جدول مورگان تعداد 233 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. به‌منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسش‌نامه مدیریت کیفیت جامع(کومار و همکاران، 2011) و نوآوری سازمانی (چوپانی و همکاران، 1391/2012) استفاده گردید که پس از محاسبه روایی و پایایی، پرسشنامه در بین نمونه‌های پژوهش توزیع و جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری23 Spss و 5/8 Lisrel انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت کیفیت جامع قابلیت پیش بینی نوآوری سازمانی را دارد و با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت جامع ، بعد آموزش کارکنان با 89 /0 دارای بیشترین بار عاملی و بعد تمرکز بر مشتری با 80/0 دارای کمترین بار عاملی می­باشند

کلیدواژه‌ها