فراتحلیل عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 zahed@uma.ac.ir

3 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

4 گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور توصیف، تحلیل و ترکیب ارائه شده در زمینه عوامل همبسته با تعهد هنجاری معلمان در جمهوری اسلامی ایران است. روش این پژوهش از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش حاضر را اسناد مکتوب اعم از پایان نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقالات مندرج در مجلات علمی پژوهشی در بین سالهای 95-86 به موضوع عوامل همبسته با تعهد هنجاری پرداخته‌اند، تشکیل می‌داد. از بین آثار منتشر شده در دسترس که در پایگاه اطلاعاتی مگ ایران و آثار منتشر نشده بخش مرجع کتابخانه دانشگاه‌های محقق اردبیلی، تهران و ارومیه، تعداد 16 سند در 60 عامل پژوهشی انتخاب شد. اطلاعات جمع آوری شده از  هر یک از اسناد و پژوهشهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار CMA-2 و  SPSS 22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که مقدار شاخص خی دو 053/0 و مقدار اندازه اثر در مدل ثابت 312/0 محاسبه شده است و بررسی این مطالعات 60 عامل اثرگذار شناسایی و اثرگذاری آنها معنادار ارزیابی شد. کلیه مقادیر مذکور در سطح اطمینان 95 درصدی معنادار ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها