رابطه خلاقیت دبیران، ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری در دبیرستان‌های شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان،

3 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه خلاقیت دبیران، ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط‌کاری در دبیرستان‌های شهر اصفهان بود. در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران دبیرستانهای دوره دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 و برابر با 3690 نفر بود که از این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 351 نفر انتخاب شدند.بمنظوراندازه­گیریمتغیرهاازسهپرسشنامهخلاقیت بر اساس نظریه رندسیپ (1979)، پرسشنامه رهبری خدمتگزار بر اساس نظریه پترسون (2003) و پرسشنامه معنویت محیط‌کاری بر اساس نظریه میلیمن و همکاران (2003) استفاده گردید و پایایی آنها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0 ، 97/0 و 91/0 تعیین شد.یافته‌های پژوهش نشان داد بین خلاقیت دبیران با ادراک آنان از رهبری خدمتگزار و معنویت محیط کاری رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود دارد(01/0p≤). همچنین بین ادراک دبیران از رهبری خدمتگزار با ادراک آنان از معنویت محیط کاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و از میان مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار فقط مؤلفه قابلیت اعتماد؛ و از بین مؤلفه‌های معنویت محیط‌کاری، معناداری در کار بهترین مؤلفه برای پیش بینی خلاقیت دبیران بودند. لذابه مدیران مدارس توصیه می‌شود از طریق ایجاد جو اعتماد در مدرسه، احساس معناداری در کار، شرایط لازم برای توانمندسازی دبیران در زمینه خلاقیت آنان را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها