بررسی رابطه سبک های یاد گیری و مها رت های حل مساله در دانشچویان دانشگاه کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان

2 گروه تربیتی دانشگاه کاشان

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی