رابطه سرمایه اجتماعی با آمادگی استقرار مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش، ارتباط سرمایه اجتماعی با آمادگی استقرار مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد است. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد بود که از طریق نمونه گیری در دسترس، تعداد 165 نفر انتخاب شدند. برای گرد آوری داده‌ها از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه اول مربوط به متغیر سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) مشتمل بر 28 سؤال و پرسشنامه دوم مربوط به متغیر آمادگی استقرار مدیریت دانش کفرانی (1390) مشتمل بر 19 سؤال است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری، همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و آمادگی اداره برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. به عبارتی سرمایه اجتماعی می‌تواند 6 درصد از تغییرات استقرار مدیریت دانش را پیش‌بینی کند. علاوه بر آن از بین ابعاد سرمایه اجتماعی، بین بعد رابطه‌ای و شناختی با استقرار مدیریت دانش به صورت مثبت و معنا دار رابطه وجود دارد ولی بین بعد ساختاری با استقرار مدیریت دانش رابطه وجود ندارد. همچنین این ابعاد می‌توانند 8 درصد از واریانس متغیر استقرار مدیریت دانش را پیش‌بینی کنند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از بعد رابطه‌ای و شناختی سرمایه اجتماعی باعث افزایش آمادگی استقرار مدیریت دانش در اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد می‌شود. ولی بین بعد سرمایه ساختاری با آمادگی استقرار مدیریت دانش در این اداره رابطه‌ای وجود ندارد.