بررسی تأثیر کلاس‌های پیش دبستانی بر رشد خلاقیت کودکان آموزش و پرورش اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر «بررسی تأثیر کلاسهای پیش دبستانی بر رشد خلاقیت کودکان اسلامشهر» می‌باشد. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق 7192 نفر شامل کلیه دانش آموزان پایه اول ابتدایی اسلامشهر در سال تحصیلی 94-95 است. از تعداد 382 نفر حجم نمونه­ای است که بر اساس جدول بولا تعیین گردیدند 50 نفر از دنش‌آموزان پایه اول ابتدایی اسلامشهر (25 نفر شامل گروهی که دوره پیش دبستانی را گذرانده‌اند و 25 نفر شامل گروهی که دوره پیش دبستانی را نگذرانده‌اند) به روش تصادفی ساده انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتندو روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند؛ برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تصوریری خلاقیت تورنس (فرم B) با ضریب پایایی 80/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون کولموگروف‌اسمیرنف (K-S) و یومان ویتنی با بهره‌گیری از نرم‌افزار آماری SPSS-22 استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد سپری کردن دوره پیش دبستانی بر میزان مؤلفه‌های خلاقیت (بسط، انعطاف، اصالت و سیالی) به طور معناداری اثربخش بوده است. بدین معنا که آموزش دوره پیش دبستان بر رشد خلاقیت دانش آموزان مؤثر می‌باشد و بین نمرات بدست آمده از آزمون دوگروه که دوره‌های پیش دبستانی را طی کرده و آنها که این دوره را طی نکرده‌اند تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها