نقش فضیلت سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: آزمون اثر مستقیم و اثر غیرمستقیم با میانجیگری رضایت شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، آزمون اثر مستقیم و غیر مستقیم فضیلت سازمانی مدارس (با میانجی گری رضایت شغلی) در رفتار شهروندی سازمانی معلمان و پیشنهاد الگویی علّی در ارتباط با آن می‌باشد. جامعه‌ی مورد مطالعه شامل کلیه معلمان مدارس متوسطه نواحی چهارگانه کلانشهر کرج بودند که با روش نمونه گیری خوشه‌ای و جدول کرجسی مورگان تعداد 403 نفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع همبستگی محسوب می‌شود. برای گردآوری داده‌ها از پرسش نامه‌های استاندارد استفاده شد که همه‌ی آنها از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که فضیلت سازمانی مدارس به‌طور مستقیم، تأثیرگذاری پایین و غیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان دارد. همچنین آزمون الگوی مفروض نشان می‌دهد که فضیلت سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی می‌تواند بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان اثرگذار باشد. یافته‌های این پژوهش اهمیت تقویت فضیلت سازمانی مدارس و همچنین رضایت شغلی معلمان را مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها