ساخت و تعیین ویژگی‌های روان سنجی (پایایی و روایی) مقیاس اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ساخت و تعیین ویژگی‌های روانسنجی (پایایی و روایی) و ساختار عاملی تأییدی مقیاس اخلاق حرفه‌ای مدیران آموزشی بوده است. بدین منظور یک گروه نمونه از اساتید و دانشجویان دکترای مدیریت آموزشی جهت ارزیابی گویه های استخراج شده از نظریه‌ها و تحقیقات پیشین با روش هدفمند انتخاب گردیدند. اطلاعات گردآوری شده از این طریق مقیاسی ۱۱۴ گویه ای در غالب ۱۲ مؤلفه اخلاق حرفه‌ای بر پایه طیف لیکرت ۵ درجه‌ای نمره گذاری شده به وجود آورد. برای تحلیل عاملی پرسشنامه تعداد ۳۷۵ نفر معلم مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه با روش نمونه برداری تصادفی ساده و با توجه به محاسبه نسبت حجم نمونه به تعداد متغیرهای اندازه گیری انتخاب گردیدند. اعتبار مقیاس اولیه با اجرای آزمایشی به صورت پیش طرح با روش آلفای کرونباخ به دست آمد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با نظر اساتید گروه آموزشی تأیید گردید. برای روایی سازه از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (pc) و با روش متمایل صورت گرفت. همچنین از نمودار اسکری برای رسیدن به ساختار ساده عوامل استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که هشت عامل استخراج شده، حدود ۱۴/۶۶ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌نمایند. و عامل اول به تنهایی حدود ۰۹/۱۸ درصد واریانس متغیرها را توجیه نمود. در این پژوهش بار عاملی با ضرایب ۴۰/۰ و بالاتر به عنوان بار عاملی قابل قبول انتخاب گردید. مجموع گویه هایی که با یک عامل همبسته بوده (۶۳ گویه) و تشکیل یک خرده آزمون می‌دادند، با عناوین: اخلاق عدالت محور، اخلاق حمایت محور، اخلاق فکری و بینشی، اخلاق فایده محور، اخلاق آموزش و تدریس، اخلاق ارتقاء و توسعه، اخلاق وظیفه مداری و اخلاق حقوق محوری نامگذاری گردیدند.

کلیدواژه‌ها