ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه‌ی یک از دیدگاه اساتید و دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

2 دانشجوی دکترای علوم تربیتی

چکیده

هدف پژوهش ارزیابی درونی کیفیت دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه­ی یک از دیدگاه اساتید و دانشجویان بود. پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بود. جامعه­ی آماری این پژوهش متشکل از 2131 نفر از اساتید و 78440 نفر از دانشجویان رشته­های کارشناسی دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه­ی یک دانشگاه­های آزاد اسلامی در سال تحصیلی 90- 89 بود. جهت انتخاب نمونه­ از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای استفاده شد که بدین ترتیب 382 دانشجو و 325 عضو هیأت علمی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه­ی محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است که پس از تأیید روایی آن­ها از طریق نظرخواهی از متخصصین و نیز تعیین پایایی آن­ها (دانشجویان 0.84 و اساتید و اعضای هیأت علمی 0.76) مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار SPSS16 در دو سطحِ آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، میانه، مد و چولگی) و آمار استنباطی (آزمون تی و تحلیل واریانس یکطرفه در سطح معناداری 0.05) صورت گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد؛ از دیدگاه دانشجویان، کارایی برنامه­های دانشجویی و پژوهشی، پایین­تر از متوسط، کارایی برنامه­های آموزشی، متوسط و کارایی برنامه­های اداری- مالی و فرهنگی، بالاتر از متوسط می­باشد و از دیدگاه اساتید، کارایی برنامه­های فرهنگی و پژوهشی، متوسط و کارایی برنامه­های آموزشی، دانشجویی و اداری- مالی، بالاتر از متوسط می­باشد. همچنین بین دیدگاه اساتید و دانشجویان راجع به کارایی برنامه­های مختلف دانشگاه­های آزاد اسلامی منطقه­ی یک تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها