طراحی و اعتبار بخشی الگوی مطلوب برنامه درسی با تاکید بر پرورش مهارت های حل مساله دانش آموزان در درس مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، ایران

2 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات ، تهران ، ایران

3 گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحیققات ، تهران ، ایران