بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی به روش مدل یابی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه ارومیه