بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژه گی های شخصیتی با رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد داسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

4 کارشناس ارشد صنعتی/ سازمانی دانشگاه ارسنجان (فارس)