مقایسه اثر بخشی مدارس دولتی و غیر انتفایی ابتدایی شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی ، تهران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد واحد قزوین

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه خوارزمی تهران