پیش بینی ویزگی های شخصیتی کار آفرینانه دانشجویان بر اساس مولفه های هوش اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد بیرجند ، ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبایی تهران ، مربی دانشگاه فرهنگیان ، پردیس شهید باهنر بیرجند ، ایران

3 مدیریت آموزشی ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر ری