بررسی رابطه بین یاد گیری خود راهبر معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 برنامه ریزی درسی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 برنامه ریزی درسی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

3 مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی