بررسی رابطه بین توانمند سازی با چابکی سازمانی دبیران مقطع متوسطه دوره دوم مدارس دخترانه دولتی شهرستان شهریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران