رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و توانمند سازی روانشناختی کارکنان ادارت آموزش و پرورش اصفهان با نگرش شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی ، دانشکده روانشناسی ، دانشگاه واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان ) ، اصفهان ، ایران