بررسی رابطه چگونگی استقرار مدیریت دانش با سلامت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دکتری مدیریت آموزشی ، استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی ع

3 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران