بررسی افزایش موفقیت شغلی کارکنان در پرتو شایستگی های مدیران در دانشگاه بوعلی سینا همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان .ف ایران

2 مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان ، ایران