بررسی تاثیر تدریس مکاتب فلسفه تربیت با الگوی مدیریت آموزش بر یاد گیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت خوارزمی