ارائه الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اساسی این پژوهش، طراحی الگوی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه‌(مطالعه موردی:‌ مدیران مدارس متوسطه شهرستان شهریار) می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻈﺮﻳـﻪ داده‌بنیاد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه‌ی صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه به ﺻـﻮرت اﻟﮕـﻮ ی صلاحیت‌های حرفه‌ای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده اقدام شده است. ابزار مورد استفاده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی، پرسشنامه بود. الگوی مفهومی احصا شده در بخش کیفی، به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته به وسیله 275 نفر از دبیران مدارس متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 93- 94 و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صلاحیت‌های حرفه‌ای مدیران مدارس متوسطه شامل چهار مولفه‌ی اساسی می‌باشد. این مولفه‌ها عبارتند از: ویژگی‌های روان‌شناختی، مهارت، دانش و نگرش.

کلیدواژه‌ها